Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
161/NQ-HĐND 15/12/2020 Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Lượt xem: 167
Tải về 7
160/NQ-HĐND 15/12/2020 Về kế hoạch phát triển Kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 170
Tải về 1
145/2020/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 140
Tải về 0
135/2020/NQ-HĐND 31/07/2020 Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh
Lượt xem: 164
Tải về 1
102/NQ-HĐND 07/12/2018 Giao biên chws công chức trong cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh năm 2019
Lượt xem: 167
Tải về 0
102/NQ-HĐND 07/12/2018 Về việc giao biên chế công chức trong cơ quan HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện năm 2019
Lượt xem: 150
Tải về 0
127/2015/NQ-HĐND 10/12/2015 SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 25/2012/NQ-HĐND NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2012 CỦA HĐND TỈNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO VÀ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO TỈNH SƠN LA
Lượt xem: 171
Tải về 1
25/2012/NQ-HĐND 19/09/2012 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO VÀ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO TỈNH SƠN LA
Lượt xem: 161
Tải về 3