Tổng số: 30
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/2023/QĐ-UBND 27/07/2023 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La Tải về
06/2022/QĐ-UBND 22/11/2022 Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La Tải về
04/2022/QĐ-UBND 22/08/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La Tải về
03/2022/QĐ-UBND 02/08/2022 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Sốp Cộp ban hành Tải về
02/2022/QĐ-UBND 01/03/2022 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La Tải về
01/2022/QĐ-UBND 05/01/2022 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Dân tộc huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La Tải về
04/2021/QĐ-UBND 30/09/2021 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La Tải về
03/2021/QĐ-UBND 30/09/2021 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La Tải về
11/2021/QĐ-UBND 04/06/2021 V/v ban hành giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La Tải về
02/2021/QĐ-UBND 10/05/2021 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La Tải về
123