NHẬN DIỆN, ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG
Sốp Cộp được thành lập theo Nghị định số 148/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ, là huyện vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh Sơn La với tổng diện tích tự nhiên là 147.342 ha, bao gồm 8 xã, với 06 dân tộc cùng sinh sống trong đó chủ yếu là dân tộc Thái và dân tộc mông. Dân số trên 53.000 người. Là huyện đặc biệt khó khăn, nằm xa các trung tâm kinh tế, văn hoá, xa tỉnh lỵ, với đường biên giới dài 124,879 km giáp với huyện Phôn Thoong, huyện Viêng Khăm (tỉnh Luông Pha Păng), huyện Mường Ét và huyện Mường Son (tỉnh Hua Phăn) nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, chiếm gần 50% chiều dài biên giới toàn tỉnh. Chính từ những đặc điểm này, các thế lực thù địch luôn có những thủ đoạn phương thức ngày càng tinh vi, xảo quyệt, có tác động đến mọi tầng lớp xã hội. Nội dung, bản chất của các quan điểm sai trái, thù địch là tấn công, đả kích trực diện nền tảng tư tưởng của Đảng, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các thế lực thù địch bất mãn trong và ngoài nước công kích cho rằng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là lỗi thời không còn phù hợp. Chúng tấn công vào những vấn đề nguyên tắc, then chốt, những luận điểm cơ bản nhất, như phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và bản chất giai cấp công nhân của Đảng ta; phê phán quy luật giá trị thặng dư; bác bỏ chủ nghĩa duy vật lịch sử, phủ nhận lý luận khoa học về chủ nghĩa xã hội và xuyên tạc mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nhằm “hạ bệ” tư tưởng Hồ Chí Minh, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin. “Với chiến thuật “Mưa dầm thấm lâu”, “thay đổi thường xuyên, liên tục”, “lái” dư luận, nhất là thế hệ trẻ theo hướng phai nhạt, xa dần lý tưởng mà Đảng và các bậc tiền bối lãnh đạo của Đảng đã dày công vun xới, gieo mầm từ trước tới nay”. Từ những điều không có thật hoặc chỉ một phần nhỏ sự thật, chúng cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Một khi người đọc thiếu kiểm chứng, sẽ dần tin theo hoặc có suy nghĩ, suy diễn lệch lạc, khác với bản chất sự thật, sự việc. Chúng cho rằng không thể làm trái với quy luật bỏ qua chế độ tư bản mà phải “phát triển Chủ nghĩa tư bản dưới sự lãnh đạo của Đảng”; Chủ nghĩa xã hội chính là bước quá độ từ nghèo nàn, lạc hậu tiến tới Chủ nghĩa tư bản “Chúng công kích, tuyên truyền, phủ nhận nền tảng tư tưởng, nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng hiện nay; đề cao mô hình, thể chế nhà nước tư bản chủ nghĩa, đề cao các giá trị của phương Tây về tự do, dân chủ, nhân quyền, kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa; đòi xóa bỏ vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước.
anh tin bai


         Lợi dụng những khó khăn và trình độ dân trí còn thấp của người dân, các thế lực thù địch, phản động, chống đối chính trị ra sức tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, tin đồn thất thiệt, nhất là các vấn đề nóng, như: thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; chủ quyền quốc gia, đất đai, môi trường, phòng chống dịch bệnh,... nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo “điểm nóng” về chính trị ở khu vực biên giới. Đây chính là những mầm mống, nguy cơ có thể dẫn đến những hậu quả, hiểm họa khôn lường để thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn chính trị trong nước, tạo cớ can thiệp từ bên ngoài. Thúc đẩy hình thành các tổ chức “xã hội dân sự trá hình”, từ đó cho ra đời các tổ chức chính trị đối lập ở Việt Nam. Lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo… để chống phá cách mạng Việt Nam nói chung và tình hình phát triển kinh tế của huyện Sốp Cộp nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung.

          Chúng sử dụng các phương tiện truyền thông, Internet, blog, mạng xã hội, đài phát thanh chương trình Việt ngữ, báo chí, nhà xuất bản tiếng Việt để phát tán những thông tin xấu độc, xuyên tạc, chống phá gây tác động xấu đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chúng lập ra nhiều trang web mạo danh các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, một số nhân vật được xã hội chú ý hoặc nhân danh “đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực”, “bảo vệ môi trường”, “bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia”, “phản biện xã hội”, để bình luận, xuyên tạc, hạ thấp uy tín, làm mất niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Các thế lực thù địch, phản động khai thác những thông tin tiêu cực, không chính thống, sai trái để hướng lái, dẫn dắt dư luận theo chiều hướng tiêu cực, làm cho người đọc mơ hồ, mất cảnh giác nhằm mục đích tạo nên sự hoài nghi, phản kháng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Xuất bản các ấn phẩm có nội dung xấu độc; biên soạn nhiều tài liệu, video lồng ghép nội dung xuyên tạc, bóp méo sự thật từ đó nhằm xóa bỏ học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận về cách mạng xã hội chủ nghĩa.

           Những tác động trực tiếp và gián tiếp trên không gian mạng đã ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề an ninh, chính trị - xã hội trên địa bàn huyện. Đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao trách nhiệm, tuyên truyền tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước tới người dân, đặc biệt các bản vùng cao, vùng xa, triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp “kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch”. Đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp, xác định đây là một nội dung trọng tâm của công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Nêu cao vai trò của Ban chỉ đạo 35 huyện và đội ngũ cộng tác viên của Ban chỉ đạo 35 huyện. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên tuyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong toàn huyện.    Thường xuyên bám nắm cơ sở, gần gũi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng, gắn bó với nhân dân, thâm nhập các điểm nóng về an ninh, trật tự để tiếp xúc, thuyết phục, vận động người có uy tín, già làng, trưởng bản trong cộng đồng dân cư, triển khai linh hoạt, đồng bộ các hình thức, biện pháp tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật cho nhân dân; tập trung vào địa bàn trọng điểm, phức tạp. Tiếp tục đẩy mạnh nhân rộng nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, đem lại hiệu quả cao, thực hiện “Dân vận khéo”. Chủ động phối hợp các cấp, các ngành tổ chức sinh hoạt, giao lưu, kết hợp chương trình văn nghệ với tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế khu vực biên giới góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác cho nhân dân trước âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động và những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch; tuyên truyền, vận động người dân xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư – tuyên truyền đồng bào theo đạo sống tốt đời, đẹp đạo, phổ biến pháp luật thực sự trở thành cầu nối, phương tiện hữu hiệu xây dựng tinh thần thượng tôn pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của nhân dân chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.

          Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, trong thời gian tới cán bộ, đảng viên cần tập trung, nâng cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên thường xuyên bồi dưỡng chính trị tư tưởng, học tập nâng cao trình độ về công nghệ thông tin, mạng xã hội, tích cực cập nhật những kỹ năng nhận diện và đấu tranh chống lại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên mạng xã hội và các kênh truyền thông khác; tỉnh táo, bản lĩnh trước các thông tin xấu độc, trước những thủ đoạn lôi kéo, mua chuộc của các thế lực thù địch; có hiểu biết và có trách nhiệm khi tương tác trên mạng xã hội; chủ động chia sẻ các tin tốt, tin hay với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Tuyệt đối thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, của ngành, của đơn vị khi tham gia mạng xã hội.

          Phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống Fanpage Facebook, Zalo trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng, kịp thời cung cấp thông tin chính thống đến quần chúng nhân dân. Huy động cán bộ, đảng viên tham gia viết bài, bình luận phản bác các thông tin xấu độc; chia sẻ, lan tỏa, phủ xanh thông tin tích cực đến cộng đồng mạng cũng như người thân, bạn bè, quần chúng nhân dân nơi cư trú. Sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân như một kênh tuyên truyền nhằm nâng cao cảnh giác cho người thân, bạn bè, không để họ vi phạm pháp luật trên không gian mạng, không nghe theo lời xúi giục, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử xấu, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, đồng thời huy động người thân cùng tham gia công tác đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc.

          Đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay là cuộc chiến đấu lâu dài, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải có quyết tâm cao, tiến hành thường xuyên, liên tục, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, các cấp, các ngành để góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống xã hội./.

         

     

Tác giả: Ths.Bùi Văn Huy – Trung tâm Chính trị huyện Sốp Cộp ​
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1