PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN
Điện thoại: 0212.3878.599
Mail: vhtt.sopcop@sonla.gov.vn

 


Đồng chí Tòng Thị Quyên -Trưởng Phòng

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 30/10/1980

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Số ĐT: 0965886998.

- Email: quyentt.sopcop@sonla.gov.vn
   

Đồng chí Lò Văn Hòa - Chuyên viên

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 15/9/1982

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0962.237.352

- Mail: hoalv.sopcop@sonla.gov.vn

   

Đồng chí Tòng Văn Chung - Chuyên viên

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 15/9/1982

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động:0346.369.556

- Mail: chungtv.sopcop@sonla.gov.vn