Huyện Sốp Cộp thực hiện công tác cải cách hành chính quý I/2024
          Trong quý I năm 2024, UBND huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành công việc, phục vụ nhân dân của cơ quan hành chính nhà nước;  chỉ đạo cụ thể nội dung liên quan các cơ quan, đơn vị phụ trách, thúc đẩy, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
anh tin bai

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân

    Trong quý, UBND huyện đã tổ chức 4 hội nghị về: Công bố kết quả chỉ số CCHC năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, tập huấn về nghiệp vụ về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử và triển khai công tác Chuyển đổi số cho gần 200 đại biểu. Bên cạnh đó, UBND huyện tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của UBND tỉnh giao năm 2024 thành 8 nhiệm vụ trọng tâm, với 83 nhiệm vụ chi tiết. Kết quả thực hiện được 28/83 nhiệm vụ, đạt hơn 23% kế hoạch đề ra; 100% danh mục, quy trình thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND huyện, UBND xã được công khai, minh bạch và thường xuyên rà soát . Công tác tuyên truyền cải cách hành chính được chú trọng triển khai thực hiện, đã đăng 265 tin bài về công tác phát triển kinh tế - chính trị, xã hội và các lĩnh vực hành chính trên hệ thống Cổng thông tin điện tử huyện, với 1.116.263 lượt người truy cập, khai thác thông tin trên Công thông tin điện tử huyện. Đến nay, huyện đang cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình ở 289/412 thủ tục hành chính, đạt 68%, đã thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với 278/419 TTHC; đã triển khai Số hóa trong tiếp nhận hồ sơ TTHC được 574/748 hồ sơ. Số hóa kết quả giải quyết TTHC: 114/748 hồ sơ;  kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cấp huyện, cấp xã: Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận, giải quyết trong kỳ là 114 hồ sơ; Số hồ sơ đã giải quyết 112 hồ sơ số hồ sơ đang giải quyết 02 hồ sơ. Kết quả đạt 100% hồ sơ được giải quyết đúng tiến độ. Tổng số hồ sơ tiếp nhận qua Cổng dịch vụ công tỉnh Sơn La là 592 hồ sơ, đạt tỷ lệ 592/751 bằng 78,8% so với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận. 

anh tin bai

Công chức xã Sốp Cộp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

     Thời gian tới, huyện Sốp Cộp tiếp tục thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, kịp thời và minh bạch, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp rút ngắn thời gian đi lại và tăng cường sự hài lòng của người dân và tổ chức, doanh nghiệp. Tăng cường công tác tuyên truyền CCHC, truyên truyền các giải pháp cải thiện nâng cao chỉ số Hiệu quả và Hành chính công (PAPI) trên địa bàn huyện; Tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính; triển khai kế hoạch thanh tra đúng tiến độ nhằm kiểm tra kịp thời và đề xuất giải pháp ngăn chặn những dấu hiệu tiêu cực, xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với những trường hợp vi phạm các quy định về quản lý tài chính, tài sản công, quản lý quy hoạch, đầu tư và thực hiện chế độ chính sách./.

Tác giả: Trung Văn - Trung tâm TTVH
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1