Xã Nậm Lạnh thực hiệt tốt công tác xây dựng đơn vị, bản và gia đình văn hóa
Trong năm qua, xã Nậm Lạnh tiếp tục triển khai tuyên truyền sâu rộng công tác xây dựng Xã Nậm Lạnh thực hiệt tốt công tác xây dựng đơn vị, bản và gia đình văn hóa. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã thực sự trở thành phong trào rộng khắp, có sức lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn xã, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc duy trì và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, góp phần tạo môi trường văn hoá lành mạnh, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. 
anh tin bai

Xã Nậm Lạnh tổ chức biểu diễn văn nghệ  phục vụ nhân dân ngày Tết

         Trong đó, xã tập trung vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật và quy ước, hương ước của bản; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; xây dựng gia đình văn hóa; bản văn hóa; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao được đông đảo nhân dân hưởng ứng, tham gia … Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” còn góp phần tích cực vào việc huy động và vận động nhân dân đóng góp các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng văn hóa, tạo chuyển biến rõ rệt thông qua việc đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới.  Qua rà soát, đánh giá, năm 2023, xã Nậm Lạnh có 4 đơn vị đạt danh hiệu đơn vị văn hóa, đạt 100%; có 6/10 bản đạt bản văn hóa chiếm 60%; hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 691/869 hộ, chiếm 79,5%.

anh tin bai

Xã Nậm Lạnh tổ chức giao lưu bóng chuyền

         Để phong trào tiếp tục được lan tỏa và thực hiện hiệu quả hơn nữa, thời gian tiếp theo, xã Nậm Lạnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các cấp, ngành liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, bám sát các nội dung của phong trào, có những giải pháp khích lệ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia phong trào. Đồng thời, tăng cường thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, thể thao và xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân ,…/.

Tác giả: Trung Văn - Trung tâm TTVH
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1