BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Như chúng ta biết rằng việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là chúng ta bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ vệ Cương lĩnh chính trị và đường lối lãnh đạo của Đảng ta. Muốn vậy chúng ta cần học tập, nghiên cứu phát huy, phát triển, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống;đồng thời đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, thông tin xấu độc, cố tình bôi xấu cán bộ, đảng viên, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ đoàn kết, gây mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Như chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu và phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam. Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lê nin” Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị xác định rõ: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên”. Nhận thấy việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ vô cùng quan trọng  nên chúng ta cần nhìn nhận đúng vai trò và vị trí của người giảng viên lý luận – người dẫn dắt, định hướng trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị.Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo viên là người trực tiếp đào tạo những lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc vừa có đức, vừa có tài, “vừa hồng”, “vừa chuyên” để xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh. Họ cũng là nhân tố quyết định quá trình vận hành của hệ thống giáo dục cũng như chất lượng giáo dục. Người khẳng định, quá trình giáo dục diễn ra như thế nào là phụ thuộc vào đội ngũ giáo viên. Không có thầy giáo thì cũng không có giáo dục và không có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế, văn hóa. Người chỉ ra rằng: “Cần đào tạo cán bộ cho mọi ngành hoạt động, cho nên cần có thầy giáo”. Nói cách khác, chỉ khi quá trình giáo dục được vận hành thì các ngành, các lĩnh vực khác trong xã hội mới có nguồn nhân lực để hoạt động, tức là có cơ sở để tồn tại, phát triển. Điều đó vừa khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của nghề “dạy chữ, dạy người”, vừa nói lên trọng trách mà xã hội đặt trọn niềm tin lên vai các nhà giáo. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang đó, Hồ Chí Minh đòi hỏi “thầy giáo xứng đáng là thầy giáo”, xứng đáng với danh hiệu “người kỹ sư tâm hồn”, người thầy giáo phải có đức và có tài. Đội ngũ giảng viên chính trị luôn tiên phong trong mọi hoạt động, là lực lượng nòng cốt, xung kích trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, để bảo vệ, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Đây là nội dung cơ bản, vừa là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vừa là công việc tự giác, thường xuyên của mỗi giảng viên.

    Từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy khối Đảng và Đoàn thể huyên, Chi bộ Ban Tuyên giáo đã rất quan tâm lãnh đạo triển khai các nội dung của Nghị quyết trên tất cả các phương diện, đồng thời không ngừng sáng tạo các hình thức, phương pháp thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, từng bước thực hiện Nghị quyết một cách thiết thực, đạt hiệu quả. Nhận thức rõ vai trò nòng cốt, tiên phong của đội ngũ giảng viên trong thực hiện Nghị quyết 35, thời gian qua, Đội ngũ giảng viên Trung tâm chính trị huyện Sốp Cộp  đã dành sự quan tâm đặc biệt nhằm phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên trong tất cả các lĩnh vực chính thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch tại cơ quan. Đội ngũ giảng viên của Trung tâm cũng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vượt bậc và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

    V.I. Lênin đã chỉ rõ: “Chúng ta không hề coi lý luận của Mác như là một cái gì đã xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm; trái lại, chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học mà những người xã hội chủ nghĩa cần phải phát triển hơn nữa về mọi mặt, nếu họ không muốn trở thành lạc hậu đối với cuộc sống”.Do đó, đối với giảng viên, việc bảo vệ, giữ vững và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong giảng dạy lý luận chính trị, cần tập trung làm tốt một số nội dung cơ bản sau:

       Thứ nhất, cần nhận thức sâu sắc vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra, nhận thức rõ đây là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài, không chỉ là công việc của các cơ quan đảng, Nhà nước mà là của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Khẳng định quan điểm có tính nguyên tắc, mang ý nghĩa sống còn của Đảng ta, đó là: kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.   

      Thư hai, trong giảng dạy cần nghiên cứu sâu sắc, toàn diện về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chỉ rõ những giá trị cốt lõi, những giá trị lý luận trường tồn, mà trước hết là thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và cách mạng của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử; học thuyết về giá trị thặng dư; học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội; học thuyết về xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền; lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản; tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tư tưởng về đại đoàn kết toàn dân tộc, về giải phóng và phát triển toàn diện con người. Đồng thời, cần chỉ rõ bản chất phản động, những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

       Thư ba, tăng cường công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, kịp thời luận giải những vấn đề lý luận mới, khó, còn nhiều ý kiến khác nhau, tạo sự đồng thuận trong nhận thức xã hội. Nhằm bổ sung, phát triển lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đổi mới tư duy lý luận, cung cấp thêm sức sống mới cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay. Phải luôn xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan, không bảo thủ, giáo điều, không chủ quan duy ý chí đốt cháy giai đoạn. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Đặt lợi ích và phúc lợi của Nhân dân, đặt Nhân dân vào trung tâm của quá trình hoạch định và thực thi đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

       Thư tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập, phổ biến sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình giảng dạy. Không ngừng tìm tòi, đổi mới nội dung, phương thức, hình thức truyền đạt kiến thức, phù hợp với từng đối tượng cụ thể, đảm bảo chất lượng, hiệu quả thiết thực; làm cho cán bộ, đảng viên và học viên hiểu rõ những giá trị lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tin tưởng và làm theo, đi theo hệ tư tưởng, “kim chỉ nam” - chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, chung tay thực hiện mục “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09-02-2018, của Ban Bí thư Trung ương khóa XII “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ  Chí Minh trong tình hình mới”.

       Thư năm, phân tích, chứng minh và luận giải chỉ rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của đất nước từ khi đổi mới đến nay. Từ đó, giúp cho học viên nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thư sáu, nghiên cứu, quán triệt và vận dụng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Chỉ rõ sự suy thoái, tha hóa, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ trung, cao cấp để lại những hậu quả hết sức nghiêm trọng, làm suy giảm niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Từ đó, nhấn mạnh việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải đi đôi với việc giải quyết và xử lý kịp thời, có hiệu quả đối với tệ quan liêu, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác. Trước hêt là trong nội bộ Đảng, trong hệ thống chính trị và trong toàn xã hội

Thứ bảy, phát huy vai trò nêu gương của giảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Mỗi giảng viên phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực học tập lý luận chính trị để trang bị kiến thức, đủ cơ sở lý luận để đấu tranh, phản bác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; xung kích trong công tác tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tốt theo trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đặc biệt khi mạng xã hội đang ngày càng phát triển mỗi giảng viên cần phải tỉnh táo, chọn lọc, phân tích, các luồng  thông tin trên mạng. Từ đó biết xử lý vấn đề, phản bác lại các quan điểm sai trái của thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, toàn Đảng, toàn dân ta, đang tiến hành đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, trong xu thế toàn cầu hoá với tình hình chính trị trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, các thế  lực thù địch vẫn luôn âm mưu chống phá nước ta trên mọi phương diện nhất là trên lĩnh vực văn hoá, tư tưởng nhằm xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Trong tình hình đó, Đảng cộng sản Việt Nam với tư cách là Đảng cầm quyền, lãnh đạo nhà nước thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hơn lúc nào hết Đảng ta phải làm chủ lý luận khoa học, không ngừng tự đổi mới tư duy, đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ lý luận của cán bộ đảng viên phục vụ công cuộc đổi mới đất nước thì vai trò của giảng viên dạy lý luận chính trị trở nên vô cùng quan trọng trong việc góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh./.

Tác giả: Hà Thị Huyền Trang – Giảng viên Trung tâm Chính trị huyện Sốp Cộp
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 217
  • Trong tuần: 4,171
  • Tất cả: 1,110,885