Đoàn công tác của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh làm việc tại huyện Sốp Cộp
Ngày 04/5, đồng chí Phạm Quang Phương, Phó giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh trưởng đoàn cùng đoàn công tác đã đến làm việc với huyện Sốp Cộp về thống nhất nội dung điều chỉnh nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Tòng Thị Kiên, Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng ban chuyên môn huyện; Chủ tịch UBND các xã.

    Huyện Sốp Cộp có tổng nguồn vốn 128.462,5 triệu đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Trên cơ sở nguồn vốn được giao trong năm 2022 – 2023 và 2024 các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình, UBND huyện tiến hành rà soát, kết quả thực hiện các nguồn vốn đã được giao trong năm 2022 – 2023 và 2024. Đề xuất điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước từ dự án thành phần không còn đối tượng hỗ trợ hoặc không đủ điều kiện để giải ngân kinh phí theo quy định hoặc có tỷ lệ giải ngân thấp để bổ sung dự toán thực hiện cho các dự án thành phần khác có tỷ lệ giải ngân cao với số tiền 52.047,3 triệu đồng. Cụ thể Nguồn vốn chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bảo dân tộc thiểu số và miền núi đề xuất giảm số tiền 26.822 triệu đồng từ các dự án, tiểu dự án Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân; Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đây khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiêu sô và miền núi; Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù; Giảm thiểu tình trạng tảo hộn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Điều chỉnh tăng số tiền 26.822 triệu đồng, cho Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, số tiền: 422 triệu đồng và Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sông trong vùng đồng bào dân tộc thiều số và miên núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc, số tiền: 26.400 triệu đồng.

anh tin bai

Đoàn công tác của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh làm việc tại huyện

    Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững Đề xuất điều chỉnh giảm số tiền: 25.225,3 triệu đồng, từ các dự án, tiểu dự án Đa dạng hóa sinh kê, phát triên mô hình giảm nghèo; Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp; Phát triến giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn; Hỗ trợ người lao động vùng nghèo, vùng khó khăn đi làm việc theo họp đồng có thời hạn ở nước ngoài; Hỗ trợ việc làm bền vững; Giảm nghèo về thông tin, Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình. Đề xuất điều chỉnh tăng số tiền: 25.225,3 triệu đồng, cho Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

    Tại buổi làm việc các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn vướng mắc trong thực hiện các dự án, tiểu dự án.

anh tin bai

Đồng chí Phạm Quang Phương, Phó giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phát biểu kết thúc buổi làm việc

    Phát biểu kết thúc buổi làm việc đồng chí Phạm Quang Phương, Phó giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh đề nghị đối với dự án 2 đa đạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và dự án 3 hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tiếp tục rà soát lại, tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện đảm bảo. Đối với dự án 4 phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn chủ tịch UBND các xã đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích học, nâng cao trình độ tay nghề, tiếp tục rà soát nhu cầu đăng ký của bà con để triển khai thực hiện. Còn các dự án còn lại, đoàn công tác nhất trí với nội dung điều chỉnh nguồn vốn. Đề nghị UBND huyện rà soát, điều chỉnh các nội dung đã thống nhất xong trước ngày 10/5/2024 gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh tổng hợp trình Kỳ họp HĐND tỉnh xem xét quyết định./.

Tác giả: Thanh Vân - Trung tâm TT-VH
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1