TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG - VĂN HÓA HUYỆN
Điện thoại: 0948.208.666
Mail: ttvh.sopcop@sonla.gov.vn


Đồng chí Nguyễn Tiến Phong - Giám đốc

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 1972

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0948.208.666

- Email: phongnt.sopcop@sonla.gov.vn


Đồng chí Vì Văn Ngọc - Phó Giám đốc

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 1978

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0815.917.778

- Email: ngocvv.sopcop@sonla.gov.vn

  Đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng - Phó Giám đốc

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 1980

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0838.940.999

- Email: hoangnh.sopcop@sonla.gov.vn

   Đồng chí Đặng Văn Hạt - Kỹ sư

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 1970

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0984.593.767

- Email: hatdv.sopcop@sonla.gov.vn

   Đồng chí Lò Văn Thơm - Viên chức

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 1974

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0373.344.172

- Email: thomlv.sopcop@sonla.gov.vn

    Đồng chí Lò Văn An - Dựng phim viên chính

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 1987

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Số di động: 0915.511.216

- Email: anlv.sopcop@sonla.gov.vn

   Đồng chí Tòng Văn Đại - Kỹ thuật viên

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 1983

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Số di động: 0353.794.600

- Email: dattv83.sopcop@sonla.gov.vn

   Đồng chí Lò Thị Phương - Kế toán

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 1990

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0975.277.982

- Email: phuonglv.sopcop@sonla.gov.vn

   Đồng chí Tòng Thị Tình - Hướng dẫn viên

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 1988

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Số di động: 0985.063.736

- Email: tinhtt.sopcop@sonla.gov.vn

   Đồng chí Lò Văn Thủy- Hướng dẫn viên chính

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 1975

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0919.318.389

- Email: thuylv.sopcop@sonla.gov.vn

 Đồng chí Đặng Trung Văn - Kỹ thuật viên

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 1984

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Số di động: 0364.436.707

- Email: vandt.sopcop@sonla.gov.vn

Thông tin mới nhất


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập