Kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện năm 2023
Trong năm 2023, việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023, đã triển khai các chính sách hỗ trợ hạ tầng thiết yếu, giúp người dân tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo nền móng vững chắc, làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các tiểu dự án, dự án, nội dung hoạt động của Chương trình được chỉ đạo, triển khai kịp thời và đạt được những kết quả tích cực. 

         Kết quả thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023, tổng kế hoạch vốn thực hiện năm 2023 là 90.279,336 triệu đồng trong đó: Năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023 là 8.356,336 triệu đồng; năm 2023 là 81.923,000 triệu đồng. Thực hiện 9 dự án: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị SN công của lĩnh vực dân tộc; Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch; Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; Đầu tư phát triển nhóm DTTS rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn; Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình. Tính đến ngày 30/11/2023, đã giải ngân trên 2.791 triệu đồng vốn chuyển nguồn từ năm 2022 sang năm 2023, đạt đạt 33,40 % kế hoạch vốn giao; đã giải ngân trên 35.215 triệu đồng vốn giao năm 2023, đạt 42,99% kế hoạch vốn giao.

anh tin bai

Toàn cảnh Họp ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Sốp Cộp

          Trong thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và trong tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong triển khai thực hiện Chương trình. Tiếp tục rà soát đối tượng thụ hưởng, nội dung, danh mục dự kiến đầu tư để tránh trùng lặp với các Chương trình mục tiêu quốc gia khác; thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình; tổ chức thực hiện tốt phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Nâng cao năng lực quản lý và khả năng tổ chức thực hiện của các chủ đầu tư. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã có sự phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện Chương trình. Thực hiện các nguồn vốn được giao đúng hạng mục, đúng đối tượng thụ hưởng; quản lý và sử dụng các nguồn vốn được giao đảm bảo đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và có giải pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn vững mắc tại cơ sở. Kịp thời kiến nghị, đề xuất, điều chỉnh những chính sách phù hợp với Chương trình./.

Tác giả: Thanh Vân TTTTVH
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1