Đảng bộ huyện thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Năm 2023, Đảng bộ huyện Sốp Cộp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở thường xuyên nghiên cứu, triển thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII. Việc triển khai thực hiện đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, trong công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị của huyện. Qua đó, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

              Trong năm, Huyện ủy đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, quán triệt về những nội dung cơ bản, những quan điểm mới của Văn kiện đại hội và các nghị quyết hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng; về mô hình mới, cách làm sáng tạo trong triển khai, học tập, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết Trung ương, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

            Đồng thời, Ban Thường vụ huyện ủy đã lựa chọn 03 nội dung có tính chất đột phá để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện: (1) Phát triển nông, lâm nghiệp toàn diện, bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa; đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. (2) Đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, trong đó tập trung đầu tư phát triển hạ tầng để xây dựng xã Sốp Cộp thành đô thị loại V và phát triển theo định hướng xây dựng Thị trấn Sốp Cộp giai đoạn 2021-2025. (3) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, xã, bản, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, lựa chọn và đăng ký 01 mô hình tiêu biểu cấp huyện với Ban Thường vụ tỉnh ủy là: Phát triển, nhân rộng diện tích Cây Cam, đưa Cam Mường Và trở thành sản phẩm hàng hóa.

              Bên cạnh đó, mỗi chi, đảng bộ cơ sở đã đăng ký với Ban Thường vụ huyện ủy là 32 mô hình tiêu biểu; mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng 01 bản cam kết  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cá nhân phù hợp vị trí công tác. Việc tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng thông qua “Chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh” trong các bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ; sinh hoạt chính rị dưới cờ tại các Đảng bộ, chi bộ và trường học, hay như các hoạt động văn hoá, văn nghệ, tuyên truyền trực quan qua các cụm pa nô, băng zôn, khẩu hiệu vượt đường, phát sóng  tin, bài truyền thanh, truyền hình...

            Năm 2024, Đảng bộ huyện Sốp Cộp tiếp tục nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ năm 2024 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, hoạt động của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Tiếp tục nhân rộng, phát huy các điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo trong họ và làm theo Bác. Chỉ đạo thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cấp ủy viên cấp cơ sở trực thuộc Huyện ủy. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ.../.

 

Tác giả: Trung Văn - Trung tâm TTVH
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1