Huyện Sốp Cộp thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện Sốp Cộp
Thực hiện Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các huyện nghèo thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025. UBND huyện đã ban hành các văn bản, cụ thể như: Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng thuộc diện được hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng thuộc diện được hỗ trợ nhà ở năm 2023 cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện; kế hoạch thực hiện hỗ trợ nhà ở năm 2023 cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Quyết định phê duyệt hồ sơ dự án (Báo cáo kinh tế - kỹ thuật): Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Sốp Cộp; Quyết định phê duyệt danh sách 07 hộ được hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Sốp Cộp.

Kết quả thực hiện trong năm 2023, đã thực hiện hỗ trợ 72 hộ làm nhà mới theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với tổng số vốn đã thực hiện hỗ trợ và giải ngân 2.910.000.000 đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương, địa phương là 2.880.000.000 đồng, Hội phụ nữ hỗ trợ 30.000.000 đồng. Hỗ trợ 7 hộ làm nhà mới theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với tổng số vốn đã thực hiện hỗ trợ và giải ngân 308.000.000 đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương là 280.000.000 đồng, ngân sách địa phương là 28.000.000 đồng.

anh tin bai

Hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Trong năm 2024, Huyện Sốp Cộp tiếp tục hỗ trợ xây mới và sửa chữa 204 hộ (xây mới 176 hộ, sửa chữa 28 hộ); Đã phân bổ cho UBND các xã, cụ thể: Sam Kha 25 hộ (15 hộ làm mới, 10 sữa chữa); Mường Lạn 74 hộ (68 hộ làm mới, 6 sữa chữa); Púng Bánh 01 hộ làm mới; Nậm Lạnh 09 hộ làm mới; Mường Và 69 hộ làm mới; Mường Lèo 26 hộ (14 hộ làm mới, 12 sữa chữa) với tổng kinh phí thực hiện 7.600 triệu đồng (vốn Trung ương 7.395 triệu đồng, vốn đối ứng 205 triệu đồng). Tính đến thời điểm hiện tại UBND huyện đang tổ chức rà soát, thẩm định, phê duyệt danh sách hỗ trợ năm 2024./.

Tác giả: Thanh Vân - Trung tâm TT-VH
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1