Thường trực Huyện ủy làm việc về công tác tổ chức cán bộ và tổ chức cơ sở đảng

Chiều ngày 06/7/2021, Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng nội vụ huyện về công tác tổ chức cán bộ và tổ chức cơ sở đảng. Đồng chí Dương Tú Anh-Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc; tham dự buổi làm việc có các đồng chí Quàng Văn Tiêu-Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Đào Đình Thi-Phó Bí thư  Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện.

Thường trực Huyện ủy làm việc về công tác tổ chức cán bộ và tổ chức cơ sở đảng

 

Tại buổi làm việc Ban Tổ chức huyện ủy và Phòng nội vụ huyện đã báo cáo tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ và tổ chức biên chế các cơ quan đơn vị cấp huyện và cấp xã. Hiện nay, đối với Đảng bộ huyện có 33/34 đồng chí Ủy viên BCH đảng bộ huyện (khuyết 01 đồng chí); Đối với Đảng bộ các xã có 116 đổng chí ủy viên BCH được bầu tại Đại hội Đảng bộ xã và 04 cán bộ biên phòng được BTV Huyện ủy chỉ định bổ sung tham gia cấp ủy các xã biên giới. Về tổ chức biên chế các cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp xã đang thực hiện là 1.231 biên chế. Trong đó, biên chế khối Đảng, đoàn thể huyện được giao là 58 biên chế, số đang thực hiện là 54 biên chế (thiếu 04 biên chế); biên chế các cơ quan khối nhà nước được giao là 97 biên chế, số đang thực hiện là 83 biên chê (thiếu 14 biên chế); biên chế khối xã được giao là 184 biên chế,  số đang thực hiện là 181 biên chê (thiếu 03 biên chế); biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục được giao là 965 biên chế,  số đang thực hiện là 913 biên chê (thiếu 52 biên chế). Về công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên: tính đến ngày 30/6/2021 Đảng bộ huyện có 24 chi đảng bộ cơ sở (gồm 15 đảng bộ và 9 chi bộ cơ sở), với 3.742 đảng viên. Trong đó: 8 đảng bộ khối xã, với 141 chi bộ trực thuộc với 3.210 đảng viên; 7 Đảng bộ khối cơ quan, đơn vị sự nghiệp và lực lượng vũ trang với 516 đảng viên và 02 chi bộ cơ sở khối doang nghiệp nhà nước với 16 đảng viên.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các chi, đảng bộ đã kết nạp mới được 45 đảng viên, đạt 50% chỉ tiêu kế hoạch năm. Công tác rà soát, phát hiện, giáo dục và sảng lọc, đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng được thực hiện thường xuyên; việc thực hiện chủ trương bố chí bí thư chi bộ đồng thời làm trưởng bản theo Kết luận số 1037-KL/TU ngày 12/5/2020 của BTV Tỉnh ủy được huyện chú trọng triển khai thực hiện lộ trình đăng ký và đã thực hiện được 14/106 bản  bí thư đồng thời là trưởng bản. Đối với công tác Bảo vệ chính trị nội bộ: BTV huyện ủy thường quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của cấp trên về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện đồng bộ, hiệu quả Quy chế phối hợp giữa các ban Đảng với các lực vũ trang trên địa bàn huyện; phối hợp thực hiện tốt với Công an huyện và các ngành liên quan thực hiện tốt việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, phát triển đảng viên.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Việc thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản còn bất cập do địa bàn rộng, bản biên giới và một số bản có 2 thành phần dân tộc; số lượng ủy viên BCH cấp ủy huyện và cấp xã còn khuyết; số lượng biên chế cán bộ, công chức, viên chức và vị trí lãnh đạo ở các cấp còn thiếu nên ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện một số  nhiệm vụ…

Kết luận buổi làm việc đồng chí Dương Tú Anh-Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đề nghị Ban Tổ chức huyện ủy và Phòng nội vụ huyện tham mưu cho thường trực Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ, các cơ quan, ban, ngành chuyên môn thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, tăng cường công tác giáo dục, phẩm chất đạo đức, tư cách của cán bộ, đảng viên, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu nhất là trong phòng chống dịch covid-19 và tập trung giải quyết các việc còn khó khăn, vướng mắc; tiếp tục thực hiện tốt các kế hoạch của BTV Huyện ủy trong thực hiện Nghị quyết số 18, 19 NQ-TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời thực hiện tốt Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 21/1/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở; làm tốt công tác tham mưu sắp xếp, quy hoạch kiện toàn cán bộ, công, viên chức cấp quản lý theo thẩm quyền; tiếp tục thực hiện tốt bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh đó, tham mưu rà soát, bổ sung quy chế làm việc, quy định trong công tác của các cơ quan, đơn vị./.

Tác giả:Trung Văn
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 724
  • Trong tuần: 5,581
  • Tất cả: 277,410